No Rules Rule – Takeaways จาก บทที่ 6

Netflix ให้ความสำคัญกับ freedom and responsibly และหนึ่งองค์ประกอบที่แสดงถึงสิ่งนี้คือการอนุญาตให้พนักงานแต่ละระดับสามารถตัดสินใจได้โดยอิสระ โดยไม่ต้องยึดติดอยู่กับความเห็นของผู้บังคับบัญชา แต่การตัดสินใจจะมีความผิดพลาดน้อยลงหากก่อนที่พนักงานจะตัดสินใจได้มีกระบวนการหาข้อมูลและมีการทดสอบความคิดอย่างเป็นระบบ ขั้นตอน 4 ขั้นต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ Netflix ทำเพื่อทำให้พนักงานทุกระดับสามารถมีกระบวนการในการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 1. Farm for Dissent หรือ Socialise the Idea คือ การนำแนวคิดไปเสนอให้กับคนที่อยู่รอบๆเพื่อทดสอบว่าคนอื่นมีมีความเห็นกับแนวคิดนี้อย่างไร เห็นด้วย ต่อต้าน หรือช่วยเสนอแนะแนวทางเพื่อทำให้แนวคิดนี้ดีขึ้นได้ 2. For a Big Idea, Test It Out คือ การนำแนวคิดไปลองปฏิบัติ หรือทดสอบในเบื้องต้นเพื่อพิสูจน์สมมติฐานว่าผลลัพธ์ตรงกับสิ่งที่คาดคิดหรือได้ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ 3. As the Informed Captain, Place Your Bet ตือ เมื่อทำข้อ 1,2 จนมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างดีแล้ว พนักงานต้องกล้าที่จะตัดสินใจ และยอมรับความเสี่ยงหรือผลของการตัดสินใจนั้น Netflix ไม่ลงโทษพนักงานจากความล้มเหลว แต่จากการทีพนักงานไม่ยอมสร้างสรรค์คิดอะไรใหม่หรือไม่ยอมตัดสินใจทั้งๆที่รู้แล้วว่าการตัดสินใจนั้นน่าจะนำมาประโยชน์มาให้องค์กร 4....

No Rules Rule – Takeaways จาก บทที่ 5

เมื่อองค์กรของท่านมีสิ่งต่อไปนี้: 1. มีพนักงานฝีมือเยี่ยมที่สุด 2. องค์กรของท่านเปิดใจรับฟัง feedback ที่ตรงไปตรงมาและเป็นประโยชน์จากพนักงาน 3. ยึดมั่นเรื่องความโปร่งใส ทำให้พนักงานเชื่อมั่นและเชื่อใจ แลองค์กรก็เชื่อใจพนักงานของตนเอง พนักงานงานของท่านก็จะแสดงความรับผิดชอบ และทำให้องค์กรรู้ว่าพวกเขามีความน่าเชื่อถือและน่าไว้ใจมากแค่ไหน ดังนั้นสิ่งที่องค์กรต้องทำก็คือ – ทำให้ความโปร่งใส (transparency) กลายเป็นนิสัยขององค์กร เป็นองค์กรที่ไม่มีความลับ เปิดเผย และเชื่อใจกันและกัน – เปิดตัวเลขทางบัญชี/การเงิน ให้พนักงานรู้ สอนให้เขาเข้าใจงบการเงิน งบกำไร/ขาดทุน – การตัดสินใจใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับองค์กร งานขององค์กร สวัสดิภาพสวัสดิการของพนักงาน การเลิกจ้าง ต้องทำด้วยความโปร่งใสและสื่อสารให้พนักงานรับรู้อย่างตรงไปตรงมา แต่จงให้เกียรติการรักษาความลับที่เป็นเรื่องส่วนตัวของพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเว้นเสียเขาจะอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลนั้นได้ – เปิดใจ เปิดเผย แม้เรื่องนั้นจะเป็นความผิดพลาดที่เราได้ทำ โดยเฉพาะถ้าท่านเป็นผู้นำ การทำเช่นนี้จะทำให้พนักงานในองค์กรมีความเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และความนิยมในตัวท่าน รวมถึงเป็นการส่งเสริมนวตกรรมที่ดีอีกด้วย

No Rules Rule – Takeaways จาก บทที่ 4

Netflix ขึ้นชื่อเรื่องการจ่ายเงินแบบ Top of Market หรือจ่ายเงินเดือนให้สูงกว่าบริษัทอื่นๆเพื่อรักษาคนที่มีความสามารถไว้ดังนั้น Netflix เชื่อว่า: 1. วิธีการให้เงินเดือนขององค์กรทั่วๆไปนั้นไช้ไม่ได้กับองค์กรที่ต้องการความสร้างสรรค์ พรสวรรค์และความสามารถระดับเทพ 2. องค์กรต้องแบ่งพนักงานออกเป็น 2 ประเภท 1) กลุ่มที่เป็น creative workforce (เช่น ผู้กำกับ คนเขียนบท)และกลุ่มที่ทำงานแบบ routine หรือ operation เช่น พนักงานทำความสะอาด สำหรับกลุ่มแรก องค์กรต้องจ่ายเงินแบบ top of market ในขณะที่องค์กรสามารถใช้วิธีการให้เงินเดือนแบบทั่วไปกับพนักงานกลุ่มที่ 2 ได้ ดังนั้นการจ้างพนักงานที่มีความสามารถสูงสุด และฝีมือดีที่สุดในวงการเพียงคนเดียวจึงดีกว่าการจ้างคนความสามารถกลางๆ 10 คน 3. อย่าให้โบนัส เพราะผลจากงานวิจัยสรุปว่าการให้โบนัสกับงานแบบ creative เป็นการทำลายความสร้างสรรค์และแรงจูงใจในการทำงาน แต่ให้เอาเงินที่อยากให้เป็นโบนัสไปเพิ่มเป็นเงินเดือนแทน 4. สอนให้พนักงานสร้างเครือข่าย ใช้เวลาในการเรียนรู้ตนเอง ทีมงาน และมูลค่าตลาด (ค่าแรงที่ควรได้รับ) ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งนั้นแปลว่าองค์กรต้องยอมให้พนักงานไปสมัครงานกับองค์กรอื่น หรือ คุยกับ...

No Rules Rule – The 4A Guidelines

Candor หรืกการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา อาจจะทำร้ายองค์กรหากทำไม่ถูกวิธี Netflix ได้กำหนดวิธีการให้ feecback เรียกว่า 4A Feedback Guidelines เพื่อทำให้ feedback เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กรให้มากที่สุด หลักการ 4A สามารถสรุปได้โดยย่อเป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้: เมื่อเป็นผู้ให้ feedback ให้ทำข้อ 1,2 1. Aim to Assist: การให้ feedback ต้องกระทำด้วยเจตนาดีเท่านั้น การบ่นหรือระบายความอึดอัดของตัวเราให้คนอื่นฟัง เจตนาที่จะทำร้ายจิตใจผู้อื่น หรือพยายามเล่นการเมืองไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง 2. Actionable: Feedback ที่ให้ต้องบอกด้วยว่าจะให้ผู้ที่ได้รับ feedback สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง/ผิดพลาด นั้นอย่างไร การชี้ข้อผิดพลาดของผู้อื่นโดยไม่บอกวิธีแก้ไขนั้นเป็นเรื่องที่ห้ามทำ เมื่อเป็นผู้รับ feedback ให้ทำข้อ 3,4 3. Appreciation: มนุษย์นั้นมีสัญชาติญาณป้องกันตัวเองสูง เรามีแนวโน้มที่จะรักษาชื่อเสียงและอีโก้ของเรามากกว่าที่จะเปิดใจรับฟังข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์แต่เสียดแทงใจ ดังนั้นในฐานะผู้รับ feecback เราต้องเปิดใจรับฟังและตั้งใจรับฟังสารและเจตนารมณ์ของผู้พูดให้ดี จงยินดีที่เขาแสดงความคิดของเขาให้เรารู้อย่างตรงไปตรงมาต่อหน้า แทนที่จะกล่าววาจาให้ร้ายลับหลัง 4. Accept...

No Rules Rule – Takeaways จาก บทที่ 2

Netflix ให้ความสำคัญกับ candor หรือ การแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เปิดเผย แต่ทั้งหมดนี้ต้องทำด้วยความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร และการที่ผู้ที่มีความสามารถสูงอยู่แล้วสามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมาจะทำให้เขาเป็นพนักงานชั้นเลิศขององค์กร การให้ผลสะท้อนกลับ (feedback) อย่าสม่ำเสมอจะเพิ่มความเร็วและประสิทธิผลในการทำงาน องค์กรจะต้องทำให้การให้ feedback เป็นนิสัยขององค์กร และทำอย่างสม่ำเสมอในทุกการประชุม ต้องฝึกฝนพนักงานเรื่องการให้ feedback ที่ดี โดยใช้แนวปฏิบัติ 4As ในฐานะผู้นำ ท่านต้องจะต้องหมั่นฟังและรวบรวม feedback นอกจากนี้ต้องสนองตอบแต่ละ feedback อย่างเหมาะสมและเป็นประจำ เอาพวก ‘ตัวห่วย’ ออกจากองค์กร ซึ่งคนพวกนี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มไร้ผลงาน หรือ non-performer อีกลุ่มก็คือคนที่ชอบ ‘ติ’ แต่ไม่ยอมเสนอวิธีแก้ไข หรือให้แนวคิดแนวทางปฏิบัติที่ทำให้ผู้ที่ได้รับ feedback ปรับปรุงตนเองได้ และทำให้การแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นนิสัยขององค์กรให้ได้

No Rules Rule – Takeaways จาก บทที่ 1

Takeaways: 1. เป้าหมายอันดับหนึ่งขององค์กรคือต้องสร้างสภพแวดล้อมการทำงานเพื่อดึงดูดพนักงานฝีมือดีมีความสามารถสูง (stunning colleagues) 2. พนักงานฝืมือดีจะสามารถทำงานเจ๋งๆได้เป็นจำนวนมาก มีความสร้างสรรค์สูง และมีความอยากทำงาน 3. พนักงานที่ไม่ได้เรื่อง เกียจคร้าน หรือแม้กระทั่งพวกนิสัยดีปากหวาน ที่ความสามารถทั่วๆไปจะเป็นตัวถ่วงของทุกคน ดังนั้นสิ่งที่องค์กรควรทำคือเพิ่มความเข้มข้นของความสามารถ (talent density) ให้สูงที่สุดโดยการรับแต่พนักงานทีความสามารถสูงเท่านั้น นอกจากนี้ัองค์กรต้องสร้างบรรยากาศที่ทำให้พนักงานสามารถพูดในสิ่งที่ตนเองคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้เสมอ โดยไม่ต้องเกรงใจ หรือกลัวว่าจะถูกตำหนิ การให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งสำคัญ การพูดลับหลังหรือให้ร้ายคนอื่นลับหลัง (back stabbing) จะทำร้ายองค์กรมาก

กำหนดการณ์สำหรับการเริ่มใช้ First Contact Point สำหรับการเรียน (MS Teams)

กำหนดการณ์สำคัญในการใช้ First Contact Point ของเทอม 1/63  มีดังต่อไปนี้นะครับ   23-26 มิ.ย.63: สำนักทะเบียนประมวลผลการลงทะเบียนล่วงหน้าเทอม 1/63 และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างห้องเรียนใน MS Teams (classroom) ให้กับทุกตอนทุกวิชาที่เปิดสอน  28 มิ.ย.-1 ก.ค. 63: วิชาที่เปิดสอนจะแสดงผลใน MS Teams โดยอัตโนมัติ  อาจารย์/นักศึกษาจะเห็น วิชา/ตอน ที่ตนเองสอน/ลงทะเบียนเมื่อ log in  MS Teams ด้วย CMU Account  (แจกให้โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – @cmu.ac.th) 2 ก.ค.- 31 ก.ค. 63: มหาวิทยาลัยจะปรับยอดนักศึกษาใหักับแต่ละ classroom ตามการ add/drop ของนักศึกษา แต่การ update อาจจะใช้เวลา 1-3 วันเพื่อให้รายชื่อแสดงเพิ่มหรือถูกตัดออกจาก classroom  (ในระหว่างนี้อาจารย์อาจจะทำการ...

ISO 27001

ISO 27001: NCR, CAR และ PAR

Non-Conformance Report (NCR) คือ กรณีที่ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ต่ำกว่ามาตรฐานหรือคุณลักษณะ (specification) ที่กำหนด ซึ่งทำที่ไม่ถึงมาตรฐานนี้แบ่งเป็น major และ minor   การเกิดขึ้นของ NCR จะนำไปสู่ CAR หรือ PAR ขึ้นอยู่กับความ NCR นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร Corrective Action Request (CAR) คือ ปัญหา ผลกระทบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ทำให้ต้องมีการหาวิธีการดำเนิน (actions) เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือ สรุปง่ายๆคือ วัวหายแล้วล้อมคอก  เมื่อเกิด CAR องค์กรจะทำความเข้าใจปัญหาและสืบเสาะ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง (root cause) เพื่อจะทำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต  ดังนั้นการจัดการ CAR จึงเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบและมีวงจร (life cycle) โดยมีการระบุ CAR เป็นกิจกรรมตั้งตันของวงจรนี้ Preventive Action Request (PAR)...

online communication

เมื่อต้องสื่อสาร online นี่คือคำแนะนำ 10 ประการสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และไม่ผิดประเด็น

การระบาดของโรค COVID 19 ทำให้มีการทำงานและการเรียนการสอนจากบ้าน การสื่อสารเปลี่ยนมาเป็น online มากกว่าจะเจอหน้ากัน ทำอย่างไรที่จะทำให้การสื่อ online นั้นมีประสิทธิภาพไม่น้อยไปกว่าการสื่อสารแบบเดิม Liz Fosslien และ Mollie West Duffy นักวิจัยเกี่ยวกับ the science of emotions หรือ วิทยาการเกี่ยวกับอารมณ์จาก Harvard ได้แนะนำ 10 ข้อปฏิบัติที่ควรทำหรือละเว้นเมื่อสื่อสาร online เพื่อทำให้เราสื่อสาร online ได้ดีขึ้น ลดการสื่อสารผิดพลาดซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาในการทำงาน คำแนะนำมีดังต่อไปนี้: ให้ใช้ Emoji (แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง): การใช้ emoji จะทำให้เราสามารถแสดงอารมณ์ ความหมาย ไปพร้อมกับข้อความ การส่งภาพ 🙂 ไปพร้อมกับคำว่า “อย่ามาสายนะ” ทำให้อารมณ์ของข้อความสื่อไปทางตลกขบขันมากกว่าที่จะเป็นเชิงกำชับหรือคำสั่ง แต่การใช้ emoji โดยเฉพาะกับผู้ที่เราไม่สนิทด้วยอาจจะแสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพ (และถือสนิทมากเกินควร) ดังนั้นก่อนใช้ emoji กับใครต้องมั่นใจว่าเรารู้จักคนที่เราสนทนาด้วยดีพอ ถ้าเป็นการคุยกันครั้งแรกก็อย่าเพิ่งใช้ emoji...

สรุปประเด็นสำคัญพรบ ข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (Data Privacy )

เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจ พรบ ข้อมูลส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้นผมอยากจะขอสรุปประเด็นสำคัญของกฏหมายให้ได้อ่านกันนะครับ โดยข้อมูลจะมาจาก พรบ และการฟังบรรยายสรุปของ อ. กษิพัท ที่ ITSC, CMU วันที่ 6 ส.ค. 2562 พรบ ฉบับนี้ถอดแบบมาจากกฎหมาย General Data Privacy Regulation (GDPR) ของสหาภาพยุโรป เป็นหลัก ใครก็ตามที่อยากเข้าใจ พรบ นี้ให้ลึกซึ้งสามารถศึกษา GDPR เพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังได้มีการประยุกต์ใช้มาตรฐาน OECD, ISO 29110 และ ISO 27701 ร่วมด้วย พรบ นี้ประกาศใช้ตั้งแต่ 28 พ.ค. 2562 แต่จะมีผลเฉพาะหมวดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ที่จะมีผลกระทบบังคับใช้กับปัจเจกบุคคลและนิติบุคคลตั้งแต่ 28 พ.ค. 2563 “ข้อมูลส่วนบุคคล” นั้นหมายถึง ข้อมูลใดๆก็ตามที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลทางตรง เช่น ชื่อ สกุล รหัสบัตรประชาชน...