คลิป VDO เกี่ยวกับ PDPA ที่น่าสนใจ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประกาศ แต่ยังไม่ครบทุกมาตรา ในปีแรกจะเป็นการบังคับให้ส่วนกลางต้องจัดตั้งกรรมการและส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดขึ้นเพื่อให้ครบองค์ประกอบ ส่วนการบังคับใช้กับองค์กรอื่นๆนั้นได้ถูกเลื่อนการบังคับใช้ออกมา 2 ครั้ง ครั้งแรกถูกเลื่อนการบังคับใช้ออกไปจากวันที่ 27 พ.ค. 2563 และอีกครั้งคือวันที่ 9 พ.ค. 2564 และกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2565 เหตุผลในการเลื่อนที่สำคัญก็คือสภาวะ COVID19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวาง ทำให้องค์กรขาดความพร้อมที่จะปฏิบัติตาม พ.ร.บได้ การเลื่อนนี้ทำให้องค์กรหลายแห่งยังมีเวลาเตรียมตัวต่อไปอีกระยะหนึ่ง

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นได้มีการให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ฉบับนี้จากทั้งนักวิชาการ องค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐออกมาอย่างต่อนี้ ซึ่งสามารถหาดูได้ใน YouTube แต่เพื่อให้เกิดความง่ายและประหยัดเวลา ผาได้คัดเลือก VDO จำนวนหนึ่งซึ่งผมได้ชมแล้วเห็นว่ามีการให้ความรู้ PDPA สำหรับองค์กรแบบต่างๆ ทำให้ผู้ชมสามารถเลือก VDO ที่เข้ากับบริบทตนเองได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้บาง VDO เป็นความรู้เชิงกฎหมาย บ้างก็เป็นความรู้ในเชิงเทคนิค และ การนำไปใช้ ซึ่งการจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ นี้ได้อย่างถูกต้องจำเป็นต้องมีความรู้ให้ครอบคลุมทั้งในด้านกฎหมาย เทคนิค และการนำสู่การปฏิบัติ รายการของ VDO ที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ครับ:

1. PDPA สำหรับ SMEs
2. PDPA และ ความปลอดภัย Cyber (อ.​ปริญญา หอมเอนก จัดโดย KKU)

Damrongsak Naparat

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment