ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)

การตั้งเป้าหมาย (goal setting) เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ การตั้งเป้าหมายหมายที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ลักษณะของเป้าหมายที่ดี (Edwin A Locke และ Gary P. Latham, 2000) คือ

ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เป้าหมายที่ยากทำให้คนใช้ความพยายามของตนอย่างถึงที่สุด ทำให้คนดึงศํกยภาพออกมาได้มาก
เป้าหมายที่ยากดีกว่าเป้าหมายที่ง่าย (high goals generate grater effort than low goals) เพราะสามารถดึงศักยภาพและความสามารถของคนออกมาได้มาก
การมีเส้นตายที่กระชั้นทำให้คนทำงานได้เร็วกว่าการมีเส้นตายแบบหลวมๆ
การประกาศเป้าหมายต่อหน้าสาธารณะชนทำให้คนมี commitment กับเป้าหมายมากขึ้น
ไม่ว่าเป้าหมายจะถูกกำหนดโดยหัวหน้างาน หรือเป็นเป้าที่กำหนดร่วมกันระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เป้าหมายสองประเภทนี้จะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันในแง่ของการทำเป้าหมายให้สำเร็จ
ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลจากงานวิจัยบอกไว้เช่นนี้ องค์กรหลายๆองค์กรก็ไม่ได้ทำตามคำแนะนำนี้ นอกจากนี้สิ่งที่องค์กรทำอย่างน้อย 3 ประการยังขัดแย้งกับสิ่งที่แนะนำไว้อีกด้วย

SMART เป็นวิธีการตั้งเป้าที่องค์กรนิยมใช้ SMART ย่อมาจาก Specific, Measurable, Attainable, Realistic และ Time-bound ซึ่งก็แปลว่า เป้าหมายต้องชัดเจน วัดได้ในเชิงปริมาณ สามารถทำให้เกิดขึ้นได้คนทำตามเป้าต้องสามารถทำได้ เป้าหมายสมจริงไม่สูงจนไม่สามารถทำได้ และคำนึงถึงข้อจำกัดที่มี นอกจากนั้นต้องกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนแน่นอน

[จาก 3 Popular Goal-Setting Techniques Managers Should Avoid, Dic Grote, HBR online 2 Jan 2017]

Damrongsak Naparat

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment