Agile Management for Results (Part II) – The 10 Principles

บัญญัติ 10 ประการสำหรับการบริหารงานแบบ agile

บัณญัติก็คือแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การบริการแบบคล่องตัวมีทิศทาง และกรอบปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่บริหารงานแบบ agile หลงทาง โดยมี 10 ข้อดังต่อไปนี้

1. กฏ 80/20 หมายถึง แทนที่จะใช้เวลาวิเคราะห์และวางแผน 80% และมีเวลาทำงานแค่ 20 % การบริหารงานแบบ agile ต้องทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือ ใช้เวลาวิเคราะห์และวางแผนเพียง 20% และมุ่งทำงาน 80%

2. ใช้แนวคิดแบบ startup ในเรื่อง Build, Measure, Learn หมายถึง มุ่งทำให้เกิดผล เรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เกิดจากการปฏิบัติ แล้วนำข้อผิดพลาดนั้นมาพิจารณาปรับกระบวนการไปเรื่อยๆ ถ้าแล้วเจ๊งไม่เป็นไรปล่อยไป พร้อมเริ่มต้นใหม่เสมอ

3. เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึงเรียนรู้จากสิ่งที่ทำ นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุงและพัฒนาการทำงานครั้งต่อไปให้ดีขึ้นเสมอ

4. ปรับปรุงผลลัพธ์ให้ดีเรื่อยเป็นการสร้างแรงผลักดันให้งานเดินไปข้างหน้า และเพิ่มคุณค่าของผลลัพธ์ขึ้นไปเรื่อยๆ ต้องทำให้ผลลัพธ์ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ ถึงแม้ว่าจะดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อยก็ตาม

5. Less is More หมายถึง แบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กๆ (module) เพื่อให้สามารถจัดการได้ง่ายและทำเสร็จเห็นผลได้เร็วขึ้น เป็นการสร้างกำลังใจให้สามารถทำงานต่อไปได้เรื่อยๆ งานใหญ่และยากที่ไม่เห็นผลลัพธ์เสียทีเป็นการบั่นทอนกำลังใจของการทำงาน

6. Factor Action from Reference หมายถึง การมีกรอบวิธีคิด และทฤษฎีเพื่อชี้นำการทำงานเป็นเรื่องดี แต่สิ่งที่จำเป็นมากกว่าคือสร้างขั้นตอนการทำงานที่ปฏิบัติได้ ทุกๆครั้งที่วางแผนต้องถามตนเองอยู่เสมอว่าขั้นตอนที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์นั้นต้องทำอะไรบ้าง (what is the action here?) แนวคิดที่เลิศหรู แต่ไม่รู้ว่าจะทำได้อย่างไรคือแนวคิดที่ไม่มีประโยชน์

7. ตั้งกรอบให้ชัดเจน หมายถึง ตั้งกรอบระยะเวลาและขอบเขตของการทำงานให้ชัดเจน รู้ว่าเริ่มเมื่อไหร่ และจะสิ้นสุดวันไหน ต้องมีการกำหนดหมุดหมายสำคัญระหว่างทางเพื่อประเมินการทำงานว่าเป็นตามกำหนดหรือไม่ ต้องทำได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจในกรอบเวลาต้องการ รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุด ไม่ดันทุรัง

8. Fix Time, Flex Scope หมายถึง เวลาเป็นเรื่องสำคัญมากและเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นกรอบเวลาต้องชัดเจน และให้ความอย่างสูงสุดต่อการทำงานให้เสร็จตามกรอบเวลา วางขอบเขตงานให้สอดคล้องกับเวลาที่มี ทำเท่าที่ทำได้ อย่าตั้งเป้าหมายให้สูงเกินกว่าเวลาที่มี แล้วทำไม่ได้

9. Rhythm of Results หมายถึง ให้ความสำคัญ่กับผลลัพธ์ ต้องเห็นว่า แต่ละ วัน สัปดาห์ เดือน ปี ต้องมีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นบ้าง ประเมินความสำเร็จจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ฝึกปฏิบัติการทำให้เกิดผลลัพธ์จนกลายเป็นนิสัย ใช้ผลลัพธ์เป็นแรงผลักดันในการพัฒนางานเพื่อมุ่งไปสู่ความสำเร็จ

10. ให้เลข version กับผลลัพธ์ หมายถึง เนื่องจากผลลัพธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นรอบ ดังนั้นต้องตั้งเลข version ให้กับผลลัพธ์ (เหมือน software มี version 1, 2, 3 เป็นต้น) ติดตาม เปรียบเทียบ และต้องทำให้ผลลัพธ์ version ใหม่ ดีขึ้นกว่าผลลัพธ์ใน version ก่อนหน้าเสมอ เพื่อแสดงถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้น เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายใหญ่ (ultimate goal)

Damrongsak Naparat

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment