คิดอย่าง Immanuel Kant

Rational Beings มนุษย์ ในทางหนึ่งก็ไม่ได้แตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่น มนูษย์มุ่งแสวงหาความสุขและหลีกหนีจากความทุกข์ ดังนั้นมนุษย์จึงไม่สามารกระทำการใดๆอย่างอิสระเสรี เพราะว่ามนุษย์คือทาสของความต้องการต้องทางด้านร่างกาย และความปารถนาทางอารมณ์ เมื่อมนุษย์วิ่งตามกิเลสของตนเอง เราก็กระทำการใดเพียงเพื่อตอบสนองกิเลสเหล่านั้น เรากินเพื่อให้ท้องอิ่ม ดื่มเพื่อดับกระหาย