ISO 27001: NCR, CAR และ PAR

Non-Conformance Report (NCR) คือ กรณีที่ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ ต่ำกว่ามาตรฐานหรือคุณลักษณะ (specification) ที่กำหนด ซึ่งทำที่ไม่ถึงมาตรฐานนี้แบ่งเป็น major และ minor   การเกิดขึ้นของ NCR จะนำไปสู่ CAR หรือ PAR ขึ้นอยู่กับความ NCR นั้นเกิดขึ้นเนื่องจากอะไร

Corrective Action Request (CAR) คือ ปัญหา ผลกระทบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ทำให้ต้องมีการหาวิธีการดำเนิน (actions) เพื่อดำเนินการแก้ไข หรือ สรุปง่ายๆคือ วัวหายแล้วล้อมคอก  เมื่อเกิด CAR องค์กรจะทำความเข้าใจปัญหาและสืบเสาะ วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง (root cause) เพื่อจะทำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต  ดังนั้นการจัดการ CAR จึงเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบและมีวงจร (life cycle) โดยมีการระบุ CAR เป็นกิจกรรมตั้งตันของวงจรนี้

Preventive Action Request (PAR) คือ ปัญหายังไม่เกิด ความเสียหายยังไม่มี แต่ได้เล็งเห็นแล้วว่ากระบวนการนั้นๆอาจมีแนวโน้มที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายใดๆได้ จึงต้องมีการดำเนินการ (actions) เพื่อป้องกันไม่ให้ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นในอนาคต (ล้อมคอกก่อนวัวหาย)

ตัวอย่าง:

ลุงฝรั่งนาม Simon ได้ให้ตัวอย่างง่ายๆที่จะทำให้เราเข้าใจ NCR, CAR และ PAR ไว้ดังนี้:

ที่บ้านของลุง Simon นั้น  มีกฏว่าเมื่อห้องน้ำเสร็จแล้วต้องปิดฝาชักโครกลงทุกครั้ง กฏนี้เรียกว่า SOP 123 ที่ตราไว้โดยภรรยาลุง  แต่ถึงกระนั้นก็พบว่ามีคนไม่ทำตามกฏอยู่บ่อยคร้ังเนื่องจากความหลงลืม   การละเมิดนี้จึงถือเป็น NCR  การแก้ไข NCR นี้ทำได้หลายวิธี

1. ภรรยาของลุงจึงสั่งว่าต้องมีการกำหนด Corrective Action  (หรือ CAR) เพื่อแก้ปัญหานี้โดยด่วน  วิธีการก็คือให้ทุกคนในบ้านเข้ารับการฝึกอบรมระเบียบการใช้ห้องน้ำและการปิดฝาชักโครกเมื่อเขาห้องน้ำเสร็จ แน่นอนว่าวิธีนี้อาจแก้ปัญหาไปได้สักระยะ แต่จะไม่ถาวร เนื่องจากหากสมารถชิกในบ้านหลงลืม หรือละเลยปัญหาก็ย่อมจะกลับมาอีก (เอาคนที่สร้างปัญหามาแก้ไข)

2. ลุง Simon ได้เรียกร้องให้ทำ Preventive Action (PAR) ก็คือ ของบประมาณจากเมียไปซื้อฝาชักโครกที่ปิดแบบอัตโนมัติ แน่นอนว่าบ้านลุงต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อฝาชักโครกดังกล่าวเพื่อมาติดตั้ง ซึ่งต้นทุนน่าจะสูงกว่าการเรียกคนในบ้านมานั่งอบรม แต่วิธีนี้น่าจะเป็นการแกป้ญหาแบบยั่งยืนกว่า และป้องกัน NCR ได้ดีกว่า (หาระบบที่เหมาะสมมาป้องกัน)

Credit:

  • อาจารย์นุกูล ทะนวนรัมย์
  • https://specialties.bayt.com/en/specialties/q/79113/what-is-the-basic-difference-between-car-and-ncr-explain-in-terms-of-iso-9001-2008/
  • https://www.ifsqn.com/forum/index.php/topic/26139-confusion-on-when-to-issue-ncr-car-and-par/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *