No Rules Rule – Takeaways จาก บทที่ 3

Netflix มีนโยบายการพักร้อนที่แตกต่างจากบริษัทอื่นๆอย่างมาก คือ การ “ไม่มีนโยบาย” ซึ่งหมายความว่าพนักงานสามารถพักร้อนได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องขออนุญาติก่อน พนักงานแต่ละคนสามารถตัดสินใจได้เองว่าต้องการเวลาพักเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมง วัน หรือเป็นเดือน ทั้งนี้โดยยึดหลักการเดียวเท่านั้น คือ การพักร้อนนั้นต้องไม่ส่งผลกระทบต่องานที่ทำอยู่ พนักงานต้องมั่นใจว่าการพักร้อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงาน เป้าหมายของทีม และขององค์กร — เสรีภาพต้องกำกับด้วยความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่เสมอ

นอกปราศจากนโยบายเรื่องการลาพักร้อน Netflix ยังไม่มีนโยบายเรื่องการเบิกเงินค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางอีกด้วย Netflix ให้อิสระกับพนักงานทุกคนตัดสินใจว่าการเดินทางไปทำงานนั้นเขาควรจะเดินทางด้วยวิธีการใด พักโรงแรมแบบไหน หรือแม้แต้กินอาหารในร้านระดับใด ทั้งนี้ให้พนักงานใช้วิจารณญาณของตนเองประเมินตามความเหมาะสม การทำเช่นนี้ฝ่ายบัญชีการเงินต้องมีการตรวจสอบการใช้เงินอยากเป็นประจำและถี่ถ้วน และการที่มีพนักงานคนใดก็ตามที่มีการใช้งบเกินสมควร เรื่องนี้จะต้องถูกแจ้งต่อทุกคนในบริษัทอย่างเปิดเผย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและพนักงานทุกคนมีความเข้าใจตรงกันว่าปัญหาคืออะไร และควรจะต้องแก้ไขอย่างไร ต้องใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจเรื่องการใช้งบประมาณของบริษัท

การให้อิสระเช่นนี้ทำให้การตัดสินใจทำได้อย่างรวดเร็ว เป็นการเสริมอำนาจ (empowerment) ให้พนักงานอย่างแท้จริงๆ ทำให้ต้นทุนในการกำกับดูแลพนักงานลดลง ทุกคนรู้จักที่จะรับผิดชอบผลประโยชน์ของบริษัทและการกระทำของตัวเอง ทั้งนี้พบว่ามีพนักงานจำนวนน้อยที่ใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นและได้รับการลงโทษอย่างเปิดเผย แต่พนักงานส่วนใหญ่กลับใช้งบประมาณของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอีกด้วย แต่ทั้งหมดนี้องค์กรต้องเชื่อใจพนักงานก่อน เพื่อให้พนักงานได้แสดงว่าพวกเขาก็มีความน่าเชื่อถือเช่นกัน

Damrongsak Naparat

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment