ความสำคัญของการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)

การตั้งเป้าหมาย (goal setting) เป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตและธุรกิจ การตั้งเป้าหมายหมายที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ ลักษณะของเป้าหมายที่ดี (Edwin A Locke และ Gary P. Latham, 2000) คือ ต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน  เป้าหมายที่ยากทำให้คนใช้ความพยายามของตนอย่างถึงที่สุด ทำให้คนดึงศํกยภาพออกมาได้มาก เป้าหมายที่ยากดีกว่าเป้าหมายที่ง่าย (high goals generate grater effort than low goals) เพราะสามารถดึงศักยภาพและความสามารถของคนออกมาได้มาก การมีเส้นตายที่กระชั้นทำให้คนทำงานได้เร็วกว่าการมีเส้นตายแบบหลวมๆ การประกาศเป้าหมายต่อหน้าสาธารณะชนทำให้คนมี commitment กับเป้าหมายมากขึ้น ไม่ว่าเป้าหมายจะถูกกำหนดโดยหัวหน้างาน หรือเป็นเป้าที่กำหนดร่วมกันระหว่างหัวหน้าและลูกน้อง เป้าหมายสองประเภทนี้จะไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันในแง่ของการทำเป้าหมายให้สำเร็จ